0252 440 00 23
Başvuru Formu

MEHMET CAN OĞULLARI TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU METNİ

 

6698 Sayılı KVK Kanunu’nda veri sahibinin veri sorumlusuna başvuru hakkı düzenlenmiştir. Bu kapsamda ilgili kişi (“başvuru sahibi”) veri sorumlusu TELMESSOS HOTEL’e başvurarak Kanun’un 11. maddesinde yer verilen:

 

 

Kişisel verilerinin işlenip işlenilmediğini öğrenme,


Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


KVKK kapsamında belirtilmiş olan esaslar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


Verilerinin yanlış aktarılması, silinmesi veya yok edilmesi gibi durumlarda bu durumun, verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


İşlenen verilerinin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme,


Haklarının yerine getirilmesini isteyebilir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası: “İlgili kişi, bu Kanunun

 

uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.” hükmü uyarınca yazılı olarak ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılan başvurular, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre başvurunun TELMESSOS HOTEL’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Bu çerçevede yapılacak olan başvuruda başvuru sahibinin;

Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzasının,


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarasının, yabancı ise uyruğunun, pasaport numarasının veya kimlik numarasının (varsa),


Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin,


Bildirime esas elektronik posta adresinin (varsa), telefon / faks numarasının,


Talep konusunun,


Bulunması zorunludur.

 

Başvuru sahipleri, “Hisarardi Sok. No. Hisarönü – Fethiye – Muğla” adresine gelerek kimliklerini tesvik edici bir belge ile bizzat başvuruda bulunabilecekleri gibi, Noter Vasıtasıyla, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla veya [email protected] adresine

 

Bağlantıgönderecekleri bir mail ile başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı TELMESSOS HOTEL tarafından duyurulacaktır.

 

Forma Ulaşmak İçin lütfen Tıklayınız

 

 

 

 

MEHMET CAN OĞULLARI TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ

 

NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKÂYETLER BAŞVURU FORMU

 

 

A)Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

 

 

 

İsim ve soyisim

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Telefon Numarası

 

Posta Adresi

 

 

 


B)Lütfen TELMESSOS HOTEL ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

 

☐OTEL MÜŞTERİSİ

 

☐ İŞ ORTAĞI

 

☐ OTEL ÇALIŞANI

 


☐ ZİYARETÇİ

 

☐ POTANSİYEL MÜŞTERİ

 

☐ DİĞER (Açıklayınız…)

 

 

TELMESSOS HOTEL içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

 

 

 

C)Lütfen Kvkk Kanunu Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.


E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)


Bağlantı

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)


İşbu başvuru formu, TELMESSOS HOTEL ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için TELMESSOS HOTEL, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde TELMESSOS HOTEL, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :WhatsApp ile iletişime geç